Privacy- en cookiestatement FITGIRL

FitGirl gebruikt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van de door haar beheerde website. FitGirl gebruikt die gegevens om de prestaties van die websites en daarmee haar dienstverlening te verbeteren (bijvoorbeeld door deze beter op de wensen van de gebruikers aan te kunnen laten sluiten); om verzoeken van de gebruikers om informatie te kunnen verwerken (bijvoorbeeld verzoeken om de nieuwsbrief te ontvangen); om de dienstverlening te kunnen verbeteren en om (commerciële) activiteiten te kunnen ontplooien (bijvoorbeeld door persoonlijk aanbiedingen te kunnen doen).

In dit Privacy Statement lichten wij toe welke gegevens wij verzamelen, wat wij daarmee doen en welke rechten u heeft. Deze statement kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren. De laatste wijziging van deze privacy statement was op 20-09-2018.

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle gegevens betreffende de Gebruiker, waarmee de Gebruiker direct of indirect herleid kan worden. De in dit privacy- en cookiestatement genoemde gegevens en informatie, kunnen persoonsgegevens bevatten.

Dit Reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens waarvoor FitGirl de verantwoordelijkheid draagt. Het is eveneens van toepassing op niet-geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die in een Bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. 2. Dit Reglement is van toepassing binnen FitGirl en heeft betrekking op de Verwerking van Persoonsgegevens van Klanten.

In onderstaande artikelen geven wij transparantie betreffende hoe FitGirl omgaat met de door u aan ons toevertrouwde informatie.

Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt FitGirl gegevens over de Gebruikers wanneer zij zich voor het eerst registreren voor de Dienst, als zij vervolgens van de Dienst gebruik maken en bij elk contact tussen FitGirl en de Gebruiker. Die informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) gebruikt om de Dienst te kunnen bieden en te kunnen factureren middels onze payment partner Mollie, om de Dienst te verbeteren of toe te spitsen op persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker of om ondersteuning te bieden aan de Gebruiker, en voor de andere doeleinden die in dit privacy- en cookiestatement worden beschreven.

Reikwijdte

Dit Reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens waarvoor FitGirl de verantwoordelijkheid draagt. Het is eveneens van toepassing op niet-geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die in een Bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Dit Reglement is van toepassing binnen FitGirl en heeft betrekking op de Verwerking van Persoonsgegevens van Klanten.

Definities

Account: De persoonlijke registratie, bestaande uit de inlogcode, waarmee Gebruiker toegang tot de Dienst krijgt.

Content: Audiovisueel materiaal, video’s, webinars, foto’s, blogs, recepten, geschreven artikelen en foto’s e.d.

Dienst: De service van FitGirl die het Gebruikers mogelijk maakt via diverse Apparaten Content te kunnen bekijken, na betaling en uitsluitend voor eindgebruik onder de toepasselijkheid van de Gebruikersvoorwaarden FitGirl.

Gebruiker: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Content afneemt van FitGirl.

Privacy- en cookiestatement: Het onderhavige privacy- en cookiestatement van FitGirl.

FitGirl: Owje BV ( KVK nummer 53877543 )

Website: De Website van FitGirl: te vinden op www.FitGirl.nl/ https://www.FitGirl.nl/

Hoe verzamelen wij informatie?

FitGirl verzamelt informatie over de Gebruikers op de volgende manieren, FitGirl registreert en verkrijgt (via derden) uitsluitend de volgende gegevens:

 1. De Verwerking van Persoonsgegevens heeft betrekking op personalia, te weten naam, voorna(a)m(en), voorletter(s), geslacht, geboortedatum alsmede adresgegevens (adres, postcode, woonplaats), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), IP-adres(sen), login- en accountinformatie.
 2. De Verwerking van Persoonsgegevens heeft daarnaast betrekking op Persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de Klant, te weten gewicht, taille-, dijbeen, buik- en heupomvang.
 3. Door gebruikers zelf gegenereerde informatie (reacties en/of vragen).
 4. Welke content/recepten/informatie wordt opgevraagd.
 5. Welke e-mail worden geopend of gelezen. Waar in de e-mail wordt geklikt op aangeboden linken.
 6. Algemene informatie over het gebruik van het FitGirl platform.
 7. Gebruik van de FitGirl social media.

Waarom verzamelen we gegevens?

Om te kunnen communiceren met de klant. a)Ten behoeve van de dienstverlening van de klant bij FitGirl; b)Communicatie voor marketingdoeleinden, communicatie over de dienstverlening en communicatie over de voorwaarden waaronder FitGirl haar dienstverlening uitvoert; c) het leveren van informatie aan de Klant als onderdeel van Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie over en analyse van fysieke eigenschappen van de Klant naar aanleiding van de afname van Diensten; d) het verbeteren van de gebruikerservaring van de Klant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het aanbieden van Diensten en gepersonaliseerde inhoud; e) het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van FitGirl in het algemeen; f) het oplossen van eventuele problemen die de Klant ondervindt bij gebruikmaking van de dienstverlening van FitGirl; g) het financieel afhandelen van de levering van Diensten aan de Klant.

Direct van de betrokken persoon zelf: bijvoorbeeld als de betrokken persoon zich registreert als Gebruiker om van de Dienst gebruik te maken, als hij zich opgeeft voor een speciale actie of promotie van FitGirl, als een Gebruiker een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met FitGirl, bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienst.

Als gevolg van het gebruik van de Dienst: iedereen kan de Website bezoeken, en Gebruikers hebben toegang tot de Content. FitGirl maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het bezoek van de Website. Aan de hand van het website bezoek kan FitGirl bijhouden welk gebruik Gebruikers maken van de Dienst, inclusief de Content die met gebruikmaking wordt bekeken.

Voor FitGirl: om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient de Gebruiker een account aan te maken. De gegevens die Gebruiker hierbij verstrekt (dat wil zeggen e-mailadres, voornaam, (tussenvoegsel), achternaam, worden door FitGirl bewaard.

Van en voor derden: bijvoorbeeld als een bezoeker van de Website of een Gebruiker sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in onze Dienst, kan FitGirl bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals Facebook, Twitter en Google.

FitGirl kan email adressen gebruiken voor marketing-doeleinden om zogenaamde ‘look a like audiences’ te genereren. FitGirl is niet in staat te garanderen dat de beheerders van de websites FitGirl is niet in staat te garanderen dat de beheerders van de websites waarnaar de door haar beheerde websites links bevatten, de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens respecteren.

Cookies

Wat zijn het: Cookies zijn kleine bestandjes die door de Website kunnen worden geplaatst op de computer of andere Apparaten van Gebruiker waarop de Gebruiker de Content afspeelt. Zo kan bijvoorbeeld de Gebruiker bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen in zijn Account. Ook van andere bezoekers van de Website (niet zijnde Gebruikers) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de Website. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als de Gebruiker zijn browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan de Website worden uitgelezen. Voor zover FitGirl met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van dit privacy- en cookiestatement.

Welke cookies gebruikt FitGirl: FitGirl plaatst zelf cookies, om de Gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat hij opnieuw moet inloggen in zijn Account. Daarnaast maakt FitGirl gebruik van diensten van derden om het gebruik van de Website te analyseren. Met betrekking tot deze analyses, omtrent het gebruik van de Website, gaat het uitsluitend om standaard in de markt gehanteerde, gebruikelijke toepassingen, die FitGirl inzicht geven in het “verkeer” ten aanzien van de Website. Deze inzichten helpen FitGirl bij het verbeteren van haar dienst, en nog meer in te spelen op de behoefte van de Gebruiker. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw Apparaten, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de Website gebruiken. Het is mogelijk dat in de toekomst andere cookies geplaatst zullen worden vanuit de Website, door FitGirl.

Cookies van andere partijen: Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen, en worden door derde partijen op uw computer of andere Apparaten opgeslagen, en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Derden die via de Website cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die op de Website kunnen worden aangeboden om de Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

Hoe kunnen cookies worden geweigerd of verwijderd: Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Website geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd.

NB: een bezoeker van de Website of een Gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de Gebruiker of de bezoeker van de Website geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Website of de Dienst.

Welke informatie verzamelen wij over Gebruikers

FitGirl verzamelt en verwerkt de volgende informatie over de Gebruikers, voor de doeleinden die elders in dit privacy- en cookiestatement zijn toegelicht:

Contactgegevens en Account: FitGirl bewaart de gegevens die Gebruikers opgeven als zij zich middels het FitGirl membership registreren voor een membership (dat wil zeggen emailadres, voornaam, (tussenvoegsel), achternaam) primair ten behoeve van de uitvoering van haar bedrijf maar ook voor activiteiten, zoals een promotionele actie en nieuwsbrieven. Laatstgenoemde –secundaire – activiteiten zijn staan op zichzelf en kunnen dus op individuele basis worden uitgevoerd, gericht op bestaande als ook voormalige gebruikers van de dienst. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. De gebruiker verstrekt deze informatie, nadrukkelijk op eigen initiatief en vrijwillig. Deze mogelijke informatie wordt uitsluitend door FitGirl aangewend voor de selectie van door de gebruiker veronderstelde, relevante content(onderdelen). Ten aanzien van deze specifieke informatie. Deze mogelijke informatie wordt uitsluitend door FitGirl aangewend voor de selectie van door de gebruiker veronderstelde, relevante content(onderdelen). Ten aanzien van deze specifieke informatie zal FitGirl strikte geheimhouding betrachten, jegens enige derde(n).

Betaalgegevens: FitGirl laat – via de partij die namens haar de betalingen regelt – informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienst (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso).

 • Informatie die door Gebruikers zelf op de Website wordt gepost: FitGirl kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om reacties te plaatsen op Content. FitGirl mag deze informatie tonen op de Website of in apps of sociale media tools die zij ontwikkelt om de Dienst te bieden of promoten.
 • Informatie over de opgevraagde Content: FitGirl kan bijhouden welke Content wordt opgevraagd met behulp van het Account van een Gebruiker.
 • Andere informatie over het gebruik van de Website en de Dienst: FitGirl kan ook meer algemene informatie verzamelen over het gebruik dat Gebruikers en Website bezoekers maken van de Website, en het gebruik dat Gebruikers maken van de Dienst, bijvoorbeeld door bij te houden hoe vaak en vanaf welk IP-adres de Gebruiker inlogt, met welke browser de Website bezocht wordt of met welk type Apparaat de Content wordt opgevraagd.
 • Informatie over reacties op e-mails: Als FitGirl e-mails verstuurt aan de Gebruikers, kan informatie worden verzameld over de manier waarop de Gebruiker reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt.
 • Informatie naar aanleiding van contact met Gebruiker: bijvoorbeeld als een Gebruiker een vraag stelt per e-mail of contact opneemt met de telefonische helpdesk.

Hoe gebruiken wij deze informatie

Om de Dienst te kunnen bieden: FitGirl gebruikt bijvoorbeeld het Account om je toegang te verlenen tot de Website en de Content, en andere informatie die bij de registratie is opgegeven om na te gaan of de Gebruiker voldoet aan de gestelde eisen. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Dienst of gepland onderhoud (service e-mails).

Voor de afwikkeling van de betalingen: bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd zijn nodig voor de afwikkeling van de facturatie en betaling voor de Dienst.

Om voorkeuren te identificeren en de Dienst te personaliseren: FitGirl kan bijhouden welke Content wordt bekeken met behulp van het Account van een Gebruiker, om op basis daarvan de Dienst toe te spitsen op de persoonlijke individuele voorkeuren van de Gebruiker zoals die blijken uit het kijkgedrag, bijvoorbeeld door Content aan te bevelen die aansluit bij eerder bekeken Content, of door favorieten op te slaan als onderdeel van de zoekfunctionaliteit.

Om de Dienst te verbeteren en algemene trends te identificeren: FitGirl gebruikt de (verbruiks)gegevens van alle Gebruikers om in algemene zin te analyseren hoe de Dienst gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienst en het aanbod van Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen Apparaten of browsers een Gebruiker de Content opvraagt.

Voor marktonderzoek: FitGirl kan contact opnemen met Gebruikers, voormalig Gebruikers en bezoekers van de Website die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek.

Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. FitGirl kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan Gebruikers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien zij daarvoor eerst toestemming hebben gegeven.

Voor marketing doeleinden: FitGirl kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, SMS of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties of aanbiedingen van zichzelf onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om Gebruikers op de hoogte te houden over de Dienst en de Content (nieuwsbrief e-mails). Gebruikers kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden. Voor anderen dan Gebruikers geldt dat FitGirl hen alleen zal benaderen als de betrokkene daarom gevraagd heeft, bijvoorbeeld door zich daarvoor op te geven.

Naleving wet- en regelgeving: informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op FitGirl rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van

(accountants) controle.

Om andere redenen die bij wet zijn toegestaan of voorgeschreven: in uitzonderlijke omstandigheden kan FitGirl gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden als de wet dat toestaat of voorschrijft. Bijvoorbeeld als FitGirl op last van de rechter of opsporingsinstanties gegevens moet opleveren.

Met wie delen wij deze informatie

Met (andere) leveranciers van FitGirl: FitGirl zal informatie over Gebruikers – in beginsel – niet delen, doorgeven, of openbaar maken aan derden, met uitzondering van leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienst te realiseren, zoals: thans haar payment-facilitator en (direct)marketing bedrijven, die een – directe of indirecte – bijdrage kunnen leveren aan het uitbouwen of onderhouden van het aantal gebruikers van haar dienst. FitGirl zal de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijk betrachten ten aanzien van de door de gebruiker verstrekte gegevens, en zal de eventuele derden – voor hun mogelijke gebruik – geheimhouding opleggen.

Met medewerkers

Binnen FitGirl kunnen zonder toestemming van de Klant Persoonsgegevens worden verstrekt aan medewerkers van FitGirl, voor zover dat voor hun taakuitoefening noodzakelijk is.

De rechten van Gebruikers ten aanzien van hun informatie

Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door FitGirl verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. Ook kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van FitGirl via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien de Gebruiker van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door contact op te nemen met de klantenservice. De gegevens van de klantenservice zijn te vinden op www.FitGirl.nl/contact

Verantwoordelijk voor verwerking en beheer

1. De Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Verwerking en het beheer van de Persoonsgegevens. 2. De Verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens.

Beveiliging van verwerking van persoonsgegevens

De medewerkers van FitGirl hebben een plicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het doel waarvoor zij werden verwerkt, worden zo spoedig mogelijk verwijderd, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard. 2. Persoonsgegevens van een Klant worden in ieder geval niet langer dan één jaar na beëindiging van de relatie tussen FitGirl en de Klant bewaard, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard. 3. Verwijdering van Persoonsgegevens impliceert vernietiging van de Persoonsgegevens of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is om de Klant te identificeren.

Beveiliging van informatie

FitGirl doet haar uiterste best ten allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie over Gebruikers en bezoekers van de Website te realiseren dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. FitGirl respecteert bij het gebruik van de persoonsgegevens van de websites de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens. FitGirl draagt er door die gegevens te beveiligen zorg voor dat die gegevens geheim gehouden worden. FitGirl verstrekt die gegevens niet aan derden die deze voor commerciële doeleinden kunnen gebruiken.

Links naar websites van derden

De Website kan links naar andere websites bevatten. FitGirl kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze websites aanbieden. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende website.

Contact opnemen

Vragen over dit privacy- en cookiestatement, of over de wijze waarop FitGirl gegevens van Gebruiker verwerkt, kunnen gesteld worden aan de klantenservice van FitGirl. De gegevens van de klantenservice zijn te vinden op www.FitGirl.nl

Aanpassingen van het privacy- en cookiestatement

FitGirl behoudt zich het recht voor om, van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookiestatement. Gebruiker dient dit privacy- en cookiestatement dan ook regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen. De meest actuele versie van het privacy- en cookiestatement kan altijd op de Website geraadpleegd worden.